کلمه
بنیان گذار (فیلم)
اشتباه تایپی
fkdhk 'bhv (tdgl)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بنیان گذار (فیلم) در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

نقل قول های مربوط به بنیان گذار (فیلم)

کلمات مرتبط

معنی بنیان گذار (فیلم)

کلمات مرتبط