کلمه
بنیان (تنگستان)
اشتباه تایپی
fkdhk (jk'sjhk)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بنیان (تنگستان) در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی بنیان (تنگستان)

کلمات مرتبط