کلمه
بها پیشی
اشتباه تایپی
fih ~dad
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بها پیشی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی بها پیشی

کلمات مرتبط