کلمه
به جور
اشتباه تایپی
fi [,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه به جور در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /be joor/ نامناسب – نامطلوب - مطلوب – حالت دلخواه(این واژه در مناطق مختلف مازندران از معانی متفاوتی برخوردار است)

معنی به جور

به جور

کلمات مرتبط