کلمه
بوجهی
اشتباه تایپی
f,[id
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بوجهی در دهخدا

بوجهی. [ ب ِوَ ] (ق مرکب ) بطریقی. به جهتی. (فرهنگ فارسی معین ). مأخوذ از تازی. به هر جهت. و به هر طریق و به هر بابت. (ناظم الاطباء). رجوع به «وجه » و «بوجه » شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه بوجهی در فرهنگ فارسی

بطریقی بجهتی .
کلمات مرتبط

معنی بوجهی

بوجهی

کلمات مرتبط