کلمه
بوله
اشتباه تایپی
f,gi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بوله در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی بوله

کلمات مرتبط