کلمه
بیب
اشتباه تایپی
fdf
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بیب در دهخدا

بیب. (ع اِ) ناودان و آبراهه ٔ حوض. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

بیب. (اِ) بیو. جانوری است بنام بید. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به بید شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه بیب در فرهنگ فارسی

حشرهای دارای بالهای ریزوباریک
بید
بیو ٠ جانوری است بنام بید ٠

معنی واژه بیب در فرهنگ معین

( اِ.) نک بید.
کلمات مرتبط

معنی واژه بیب در فرهنگ عمید

= بید۲
کلمات مرتبط

معنی بیب

بیب

کلمات مرتبط