کلمه
بید آبدیده
اشتباه تایپی
fdn Hfndni
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بید آبدیده در فرهنگ فارسی

از دیه های جهرود قم ٠
کلمات مرتبط

معنی واژه بید آبدیده در دهخدا

بید آبدیده. [ دی دَ / دِ ] (اِخ ) (مزرعه ٔ...) از دیه های جهرود قم. (تاریخ قم ص 139).
کلمات مرتبط

معنی بید آبدیده

بید آبدیده

کلمات مرتبط