کلمه
بیز
اشتباه تایپی
fdc
تلفظ
biz
نقش کلمه
بن حال

معنی واژه بیز در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه بیز در فرهنگ معین

معنی بیز

کلمات مرتبط