کلمه
بیش بار
اشتباه تایپی
fda fhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بیش بار در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی بیش بار

کلمات مرتبط