کلمه
بیوت النار
اشتباه تایپی
fd,j hgkhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بیوت النار در فرهنگ فارسی

جمع بیت النار ٠ آتشکده ها ٠ آتشگاهها ٠
کلمات مرتبط

معنی واژه بیوت النار در دهخدا

بیوت النار. [ ب ُ تُن ْ نا ] (ع اِ مرکب ) ج ِ بیت النار. آتشکده ها. آتشگاهها. رجوع به بیت النار شود.
کلمات مرتبط

معنی بیوت النار

بیوت النار

کلمات مرتبط