کلمه
بیوت النیران
اشتباه تایپی
fd,j hgkdvhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه بیوت النیران در دهخدا

بیوت النیران. [ب ُ تُن ْ نی ] (ع اِ مرکب ) ج ِ بیت النار. آتشکده ها. آتشگاهها. رجوع به بیت النار و حکمةالاشراق ص 197 شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه بیوت النیران در فرهنگ فارسی

جمع بیت النار ٠ آتشکده ها ٠ آتشگاهها ٠
کلمات مرتبط

معنی بیوت النیران

بیوت النیران

کلمات مرتبط