کلمه
بیگی
اشتباه تایپی
fd'd
تلفظ
beygi
نقش کلمه
اسم فامیل

معنی واژه بیگی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه بیگی در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه بیگی در دانشنامه عمومی

معنی بیگی

کلمات مرتبط