کلمه
بی باکانه
اشتباه تایپی
fd fh;hki
تلفظ
bibAkAne
نقش کلمه
قید

معنی واژه بی باکانه در فرهنگ عمید

از روی بی باکی.
کلمات مرتبط

معنی واژه بی باکانه در دهخدا

بی باکانه. [ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ، ق مرکب ) از روی شجاعت. متهورانه. از روی بی پروایی. (از ناظم الاطباء). از روی بی باکی. متهورانه. (فرهنگ فارسی معین ).
کلمات مرتبط

معنی واژه بی باکانه در فرهنگ فارسی

[big-hairy-audacious goal] [آینده پژوهی و آینده نگری] هدفی بلندمدت و چالش برانگیز که چشم انداز خواستار تحقق آن است اختـ . هدف ب.م.ب. BHAG
کلمات مرتبط

معنی بی باکانه

بی باکانه

/bibAkAne/

مترادف بی باکانه: تهورآمیز، جسورانه، دلیرانه، گستاخانه، متهورانه، بی واهمه
کلمات مرتبط