کلمه
بی سیرت
اشتباه تایپی
fd sdvj
تلفظ
bisirat
نقش کلمه
صفت

معنی واژه بی سیرت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه بی سیرت در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی بی سیرت

کلمات مرتبط