کلمه
تارات
اشتباه تایپی
jhvhj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تارات در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه تارات در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه تارات در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه تارات در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی تارات

کلمات مرتبط