کلمه
تارت و پارت
اشتباه تایپی
jhvj , ~hvj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تارت و پارت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی تارت و پارت

کلمات مرتبط