کلمه
تاریکان
اشتباه تایپی
jhvd;hk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تاریکان در دهخدا

تاریکان. (اِ مرکب ، ق مرکب ). (از: تاریک + «َان »، پسوند زمان ) مانند: بامدادان ، صبحگاهان ، سحرگاهان ، چاشتگاهان ) بهنگام تاریکی. (ترجمه ٔ دیاتسارون ص 364) رجوع به «آن » در همین لغت نامه و حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین (آن ) شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه تاریکان در فرهنگ معین

(ق مر.) به هنگام تاریکی .
کلمات مرتبط

معنی تاریکان

تاریکان

کلمات مرتبط