کلمه
تاریکبخت
اشتباه تایپی
jhvd;foj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تاریکبخت در دهخدا

تاریکبخت.[ ب َ ] (ص مرکب ) بدبخت. تیره بخت. مدبر :
به رسم مسیحا کنون مادرش
کفن سازد و گور و پوشد سرش
نه افسر نه دیبای رومی نه تخت
چو از بندگان دید تاریک بخت.
فردوسی (از شاهنامه چ بروخیم ج 8 ص 2365).
کلمات مرتبط

معنی تاریکبخت

تاریکبخت

کلمات مرتبط