کلمه
تار بام
اشتباه تایپی
jhv fhl
تلفظ
tArbAm
نقش کلمه
اسم

معنی واژه تار بام در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی تار بام

کلمات مرتبط