کلمه
تانه
اشتباه تایپی
jhki
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تانه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه تانه در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی تانه

کلمات مرتبط