کلمه
تتبیر
اشتباه تایپی
jjfdv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تتبیر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه تتبیر در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی تتبیر

کلمات مرتبط