کلمه
تجنیس التحریف
اشتباه تایپی
j[kds hgjpvdt
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تجنیس التحریف در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه تجنیس التحریف در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی تجنیس التحریف

کلمات مرتبط