کلمه
تحسین آمیز
اشتباه تایپی
jpsdk Hldc
تلفظ
tahsinAmiz
نقش کلمه
صفت

معنی واژه تحسین آمیز در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی تحسین آمیز

کلمات مرتبط