کلمه
تخت بر
اشتباه تایپی
joj fv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تخت بر در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه تخت بر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی تخت بر

کلمات مرتبط