کلمه
تخسی
اشتباه تایپی
josd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تخسی در دهخدا

تخسی. [ ت ُ] (حامص ) در تداول ، سخت بی آرامی طفل. شیطنت کودک.
کلمات مرتبط

معنی واژه تخسی در فرهنگ فارسی

در تداول سخت بی آرامی طفل شیطنت کودک .
کلمات مرتبط

معنی تخسی

تخسی

کلمات مرتبط