کلمه
تخلف ورزیدن
اشتباه تایپی
jogt ,vcdnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تخلف ورزیدن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی تخلف ورزیدن

کلمات مرتبط