کلمه
تداوم
اشتباه تایپی
jnh,l
تلفظ
tadAvom
نقش کلمه
اسم

معنی واژه تداوم در دهخدا

کلمات مرتبط

تداوم در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی تداوم

کلمات مرتبط