کلمه
ترازو داری
اشتباه تایپی
jvhc, nhvd
تلفظ
tarAzudAri
نقش کلمه
اسم

معنی واژه ترازو داری در فرهنگ فارسی

عمل ترازو دار شغل کسیکه در دکانها و کاروانسراها و جز آنها کارتوزین اشیائ را بعهده دارد .
کلمات مرتبط

معنی ترازو داری

ترازو داری

/tarAzudAri/
کلمات مرتبط