کلمه
ترال
اشتباه تایپی
jvhg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ترال در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ترال در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی ترال

کلمات مرتبط