کلمه
ترست
اشتباه تایپی
jvsj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ترست در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ترست در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی ترست

کلمات مرتبط