کلمه
تطهیر
اشتباه تایپی
jxidv
تلفظ
tathir
نقش کلمه
اسم

معنی واژه تطهیر در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه تطهیر در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه تطهیر در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

تطهیر در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی تطهیر

کلمات مرتبط