کلمه
تطهیر دادن
اشتباه تایپی
jxidv nhnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تطهیر دادن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه تطهیر دادن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی تطهیر دادن

کلمات مرتبط