کلمه
تعامل
اشتباه تایپی
juhlg
تلفظ
ta'Amol
نقش کلمه
اسم

معنی واژه تعامل در دهخدا

کلمات مرتبط

تعامل در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی تعامل

کلمات مرتبط