کلمه
تلفون گرام
اشتباه تایپی
jgt,k 'vhl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تلفون گرام در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی تلفون گرام

کلمات مرتبط