کلمه
تهی شکمی
اشتباه تایپی
jid a;ld
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تهی شکمی در دهخدا

تهی شکمی. [ ت َ / ت ِ / ت ُ ش ِ ک َ ] (حامص مرکب ) کاواکی معده. گرسنگی. نداری :
وامداری نه کز تهی شکمی
دز روئین بود ز بی درمی.
نظامی.
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه تهی شکمی در فرهنگ فارسی

کاواکی معده گرسنگی
کلمات مرتبط

معنی تهی شکمی

تهی شکمی

کلمات مرتبط