کلمه
تپنگ
اشتباه تایپی
j~k'
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تپنگ در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه تپنگ در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه تپنگ در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی تپنگ

کلمات مرتبط