کلمه
تک و توک
اشتباه تایپی
j; , j,;
تلفظ
takotuk
نقش کلمه
قید

معنی واژه تک و توک در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه تک و توک در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی تک و توک

کلمات مرتبط