کلمه
تیر بزار
اشتباه تایپی
jdv fchv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تیر بزار در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /tir bazzar/ نام مرتعی در لفور سوادکوه
کلمات مرتبط

معنی تیر بزار

تیر بزار

کلمات مرتبط