کلمه
تیزرفتار
اشتباه تایپی
jdcvtjhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه تیزرفتار در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه تیزرفتار در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی تیزرفتار

کلمات مرتبط