کلمه
جاعش
اشتباه تایپی
[hua
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جاعش در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی جاعش

کلمات مرتبط