کلمه
جان بدهان رسیدن
اشتباه تایپی
[hk fnihk vsdnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جان بدهان رسیدن در فرهنگ فارسی

جان بحلق رسیدن
کلمات مرتبط

معنی جان بدهان رسیدن

جان بدهان رسیدن

کلمات مرتبط