کلمه
جبر در قرآن
اشتباه تایپی
[fv nv rvHk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جبر در قرآن در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی جبر در قرآن

کلمات مرتبط