کلمه
جبل جور
اشتباه تایپی
[fg [,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جبل جور در دهخدا

جبل جور. [ ج َ ب َ ل ِ ] (اِخ ) نام کوه بزرگی است متصل به دیاربکر از نواحی ارمینیه که دارای قلاع و قریه هائی است. (از معجم البلدان ) (مراصدالاطلاع ).
کلمات مرتبط

معنی واژه جبل جور در فرهنگ فارسی

نام کوهی بدیار بکر از نواحی ارمینیه
کلمات مرتبط

معنی جبل جور

جبل جور

کلمات مرتبط