کلمه
جبل کتلونیه
اشتباه تایپی
[fg ;jg,kdi
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جبل کتلونیه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه جبل کتلونیه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی جبل کتلونیه

کلمات مرتبط