کلمه
جزیره النساء
اشتباه تایپی
[cdvi hgkshء
تلفظ
نقش کلمه

معنی جزیره النساء