کلمه
جفون
اشتباه تایپی
[t,k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جفون در دهخدا

جفون. [ ج ُ ] (ع اِ) ج ِ جَفن. پلکهای چشم :
خاک راهی که بر او میگذری ساکن باش
که عیون است و جفون است و خدود است و قدود.
سعدی.
رجوع به جَفن شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه جفون در فرهنگ فارسی

پلکهای چشم
کلمات مرتبط

معنی واژه جفون در فرهنگ معین

(جُ فُ) [ ع . ] (اِ.) جِ جَفن ، پلک چشم .
کلمات مرتبط

معنی واژه جفون در فرهنگ عمید

=جفن
کلمات مرتبط

معنی جفون

جفون

کلمات مرتبط