کلمه
جلگه
اشتباه تایپی
[g'i
تلفظ
jolge
نقش کلمه
اسم

معنی واژه جلگه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه جلگه در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه جلگه در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی جلگه

کلمات مرتبط