کلمه
جم واری
اشتباه تایپی
[l ,hvd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جم واری در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی جم واری

کلمات مرتبط