کلمه
جنم
اشتباه تایپی
[kl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه جنم در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه جنم در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه جنم در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

جنم در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی جنم

کلمات مرتبط